Акумулаторни батерии късо съединение

Акумулаторни батерии късо съединение, полезна информация от експертите по акумулатори и правилната им поддръжка.

Акумулаторни батерии късо съединение

ОСНОВНИ НЕИЗПРАВНОСТИ НА АКУМУЛАТОРНИТЕ БАТЕРИИ

Причина за неизправността на акумулаторните батерии обикновено е неспазването на правилата за поддържане.

В този случай батериите излизат от строя значително по-рано от изтичането на нормалния срок за работа /не по-малко от три години/, определян от тяхното нормално износване.

Основни неизправности на акумулаторите са:

  • сулфатизация на плочите, характерна за акумулаторите с дървени сепаратори;
  • късо съединение;
  • повишено саморазреждане;
  • изоставащ /слаб/ акумулатор.

Повечето неизправности се откриват през време на проверка на състоянието на батерията, при зареждане и контролно разреждане.

Късото съединение е съединението на разноименни плочи вътре в акумулатора и обик­новено се отстранява чрез разглобяване /ремонт/.

При късо съединение вътрешното съпротивление на акуму­латора намалява и се понижава неговата е.д.с.

Причините за късо съединение най-често са:

– разрушаване на сепараторите;

– натрупване на дъното на кутията на голямо количество оронила се от плочите активна маса /шлак/.

Сепараторите могат да бъдат разрушени в резултат на ме­ханично въздействие при удари, сътресения и небрежно поддържане на батериите /при използуване на фуния, тръбичка за измерване на нивото на електролита, аерометър, термометър/, както и поради въздействието на механични усилия, обусловени от изменението на обе­ма на плочите и тяхното изкорубване.

При разрушаване на сепараторите, частиците активна маса, които изпадат от плочите на акумулатора, може да предизвикат съе­динение помежду им.

Голямо количество активна маса се оронва от плочите и се натрупва на дъното на кутията при прекомерно силен ток в края на зареждането и при бурно газоотделяне /“кипене“/ и повишение на температурата.

Признаци за късо съединение /намаляване вътрешното съпротивление на акумулатора/:

– е.д.с., измерена с волтметър /Еизм/, е по-малка от е.д.с., получена чрез изчисление /Еизч = 0,84 + r/, или е равна на нула;

– напрежението, измерено на клемите на акумулатор, който има късо съединение, при зареждане е по-малко, отколкото напрежението на клемите на другите акумулатори от същата батерия;

– при пълно късо съединение акумулаторът не се зарежда, а при частично – за­ реждането му се влошава /зарежда се много бавно – изостава от другите/. Батериите, които имат макар и един накъсо съединен акумулатор, трябва да бъдат изпратени за ремонт.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО